خانوم دریکوند خواستم ببینم شما اهل اندیمشک هستید اخه جند تا سوال ازتون داشتم