نثر خاص و زیبایی داشت… نشون میده نویسنده داره قدمهای اولشو خوب برمیداره البته اگه ادامه بده