سلام مریم هستم به همه دخترها و پسرهای مقطع کارشناسی و یا تازه ورودها به دانشگاه توصیه می کنم این کتاب را بخوانند خیلی خوب است