لفظ عالی برایش کم است . لذت میبرم هربار از خوندنش . ممنون نویسنده عزیز