عالیییییی بود
رمان سکوت گران هم از این نویسنده هست ،توصیه میکنم حتما بخونید .بسیار جذاب و زیبا مینویسند