رمانی که خیلیا تعریفش میکنن اما پس چرا من دوست نداشتم خیلی فانتزی داشت خیلی سریع همه چیز میبرد جلو