به خاطر توهینات بی حد ونصاب به. قوم پر ابهت بلوچ در این رمان شما محکوم به استیضاح هستید