مزخرفترین رمانی بود که خوندم ،بی سروته واقعا توصیه میکنم نخونیدش
مسخره