پر غلط املایی بود و مشخصا نویسنده بی سواد بود به جای پوشک گفته بود پوشاک به جغجغه گفته بود چخ چخه وکلی اشتباه دیگه