رمان قشنگی بود
ولی به نظر من یه بازنگری داشت و خیلی از داستان هاش نیمه کاره موند
دلیل کار مهتاب مهمترین چیزی بود که راجبش صحبت نشد