وای خیلی عالی بود این داستان خیلی خیلی ممنون واقعا خیلی خوب بود