X
رمان میثاق

آغاز پیش فروش اختصاصی رمان میثاق در انجمن ناول 98

برای حمایت و کمک به نویسنده این رمان رو خریداری کنید 

رمان میثاق جدیدترین و بهترین رمان نوشته شده توسط زینب همتی عضو انجمن ناول 98 می باشد. که روایت زندگی پسری به اسم میثاقه که به دلایلی دختر مورد علاقه اش حکم زن برادرشو پیدا می کنه. میثاق که خیلی از این بابت شکسته می شه، بار سفرو می بنده و از شهر و دیارش برای همیشه می ره اما سرنوشت جور دیگه ای براش رقم می زنه و بعد از سال ها دوباره مجبور می شه برگرده...پایان خوش

👇دانلود و خرید رمان فقط از طریق ربات تلگرام زیر 👇

https://telegram.me/novel98_shop_bot

 

رمان ابریشم نخ کش دریا دلنواز

رمان ابریشم نخ کش دریا دلنواز

مشخصات رمان

عنوان: رمان ابریشم نخ کش

نویسنده: دریا دلنواز

ژانر: عاشقانه

زبان: فارسی

فرمت: PDF – Apk – Epub

صفحات: ۱۴۱۳

حجم به ترتیب: ۶٫۳mb , 1.1kb ,660kb

 

خلاصه ی از داستان رمان ابریشم نخ کش دریا دلنواز

نــــورآ که پس از چند سال ،
هنوز نتوانسته عشقِ گذشته اش را فراموش کند ، حالا پس از این سال ها دوباره با او مواجه میشود ، هنوزم هم از علاقه او کم نشده است
و تلاش میکند تا همان علاقه و عشق را بار دیگر شعله ور کند اما در این سال ها ،
همه چیز عوض شده است و تجربه ی کم او برای بدست آوردن عشق ِ خاک خورده ی قدیم کافی نیست…نفر سومی به او کمک خواهد کرد اما ….

بخشی از متن رمان ابریشم نخ کش

ﺑﻠﻪ ﻫﻨﻮز زﻣﺴﺘﺎن ﺑـﻮد .ﻣـﻦ ﭘـﻮﺗﯿﻦ ﻫـﺎی ﭼﺮﯾﮑـﯽ ام را ﭘـﺎ ﮐـﺮده ﺑـﻮدم و ﺷـﺎﻟﮕﺮدن ﭘﺸـﻤﯽ ام را دور ﮔﺮدﻧﻢ ﭘﯿﭽﯿـﺪه ﺑـﻮدم و دﺳـﺘﻬﺎﯾﻢ ﻫﻨـﻮز ﺑـﻪ ﺳـﺮدی ﻗﻄـﺐ ﺷـﻤﺎل ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﮐﺴـﯽ ﻋﺎﺷـﻘﻢ ﺷﺪ.

ﺑــﺎران ﻧــﻢ ﻧــﻢ ﻣﯿــﺰد و ﻫﻨــﻮز ﻣﻮﻫــﺎﯾﻢ ژوﻟﯿــﺪه ﺑﻮدﻧــﺪ و دﺳــﺖ ﻫــﺎﯾﻢ در ﺟﯿــﺐ ﻫــﯿﭻ ﭘــﺎﻟﺘﻮﯾﯽ ﮔــﺮم ﻧﺸــﺪه ﺑــﻮد.ﺗﻨﻬــﺎ ﺑــﻮدم و ﭘﯿــﺎﻧﻮ ﻫــﺎ از ﭘﺸــﺖ وﯾﺘــﺮﯾﻦ ﻣﻐــﺎزه ﻫــﺎ ﺑــﺮای ﻣــﻦ ﻣﯿﺰدﻧــﺪ و ﺑــﺮف ﻧﻤﯿﺒﺎرﯾﺪ.ﮐﺴﯽ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐـﺮد و ﻣـﻦ دﯾﮕـﺮ ﻧـﺎﻣﺮﯾﯽ ﻧﺒـﻮدم .ﺑﻠـﻪ زﻣﺴـﺘﺎن ﺑـﻮد و ﻫﻨـﻮز در ﭼﺸـﻤﻬﺎﯾﻢ دو ﯾﻮزﭘﻠﻨﮓ وﺣﺸﯽ ﻣﯿﺪوﯾﺪﻧـﺪ و آﻓﺘـﺎب روی ﻣـﻮج ﻫـﺎی ژوﻟﯿـﺪه ام ﻣﯿﺘﺎﺑﯿـﺪ ﮐـﻪ ﮐﺴـﯽ ﻋﺎﺷـﻘﻢ ﺷـﺪ و ﻣﻦ ﭘﯿﺮ ﻧﺒﻮدم.

و ﻣــﻦ ﭘﯿﺮﻧﺒــﻮدم و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴــﺘﻢ از اﺑﺘــﺪای ﺑﺮآﻣــﺪن ﻣــﺎه ﺗــﺎ اوﻟــﯿﻦ ﭘﺮﺗﻮﻫــﺎی ﺧﻮرﺷــﯿﺪ ﺗــﺎﻧﮕﻮ ﺑﺮﻗﺼﻢ.

ﺑﻠﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد .

ﮐﺴﯽ دﺳﺖ اﻧـﺪاﺧﺖ دورن ﯾﻘـﻪ ام .ﻗﻠـﺐ ﮐـﻮﭼﮑﻢ را ﺳـﻠﻄﺎن ﻗﻠـﺐ ﻫـﺎ ﮐـﺮد و ﻣـﻦ ﺧﻨﺪﯾـﺪم و ﺑﺎران ﻣﯿﺰد.ﮐﺎج ﻫﺎ ﺳـﺒﺰﺗﺮ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ و و ﺑﺎﻣﺒﻮﻫـﺎ ﻗـﺪ ﮐﺸـﯿﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ و ﭘﯿـﺮاﻫﻦ ﻫـﺎﯾﻢ روی ﺗـﻨﻢ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﯿﺰدﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﻣﻮﻧﺘﺎﻧﺎ دود ﮐﺮدن و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﭼﯿﺴﺖ.

ﻫﻨﻮز دﺳـﺖ ﻫـﺎﯾﻢ ﺳـﺮد ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺧﻨـﺪه ﻫـﺎﯾﻢ ﮔـﺮم .زﻣﺴـﺘﺎن ﺑـﻮد و ﻫﻨـﻮز ﮐﺴـﯽ زﻧـﯽ را در ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن ﺑــﺎ ﭘــﻮﺗﯿﻦ ﻫــﺎی ﭼﺮﯾﮑــﯽ اش ﻧﺪﯾــﺪه ﺑــﻮد ﮐــﻪ ﺷــﺎﻟﮕﺮدن ﭘﺸــﻤﯽ اش را دور ﮔــﺮدﻧﺶ ﭘﯿﭽﯿــﺪه ﺑﺎﺷــﺪ و ﺳــﺮﮔﺮدان در ﺧﯿﺎﺑــﺎن ﻫــﺎی ﺷــﻬﺮ ﺑــﻪ دﻧﺒــﺎل دو ﯾــﻮزﭘﻠﻨﮕﯽ ﮐــﻪ از ﭼﺸــﻢ ﻫــﺎﯾﺶ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎی ﺧـﯿﺲ ، رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮕﺮدد و ﮐﻨـﺎر ﺟـﻮی ﻫـﺎ ﺑﻨﺸـﯿﻨﺪ و ﺑـﺎ دﺳـﺖ ﻫـﺎی ﻫﻨـﻮز ﺳـﺮدش اش را ﭘﺎک ﮐﻨﺪ.

به اشتراک بگذارید

4 دیدگاه در “رمان ابریشم نخ کش دریا دلنواز

سلام
خیلی خیلی عالی بود
ممنون از اینهمه ذوق و هنر
کیف کردم

بهترین رمانی که تا حالا خوندم فقط اخرای داستای رو دور تند افتاده بود.دست نویسنده عزیر درد نکنه

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

عضو کانال تلگرام رمان98 شوید