نه به اولش نه به اخرش ابکی تموم میشه ولی نه از حق نگذریم رمان قشنگی