چه عقاید مسخره ای بخاطر اسمش میخاد تنها بمونه این فقط شعارای دهه۵۰ه.نویسنده عزیز شما باید پیام عشق و دوستی باشی نه اینکه تنهایی رو ارزش قرار بدین