خیلی هیجان انگیز بود واقعا ممنون. قلمت پایدار.نویسنده عزیز