جلد دوم رمان در امتداد مرگ در کانال رسمی کیمیا خانم به نشانی:
T.me/KimiaHshmiNOVEL