به نظر من رمانهای لبخند سرد و جلددومش برگ زرد پاییزی خیلی قشنگ بود ولی حیف که خیلی سرسری تموم میشه