آخه رمان تا این حد بچگونه
گند زده
نذارین چنین رمانهایی رو