به بی محتوایی رمان کاری ندارم فقط لطفا قبل اینکه رمان بنویسید یکم بیشتر مطالعه کنید اخه زرر ؟ معضرت خواهی ؟؟