بی روح بود حس و حال نداشت انگار که خواننده رو جذب کنه اینگونه موضوع هارو دوست دارم اما حقیقتا خستم کرد