نخونیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییید………………………………حرفا و طنزاش ایه ولی تهش افتضاح تموم میشهههههه :(((((((