باران نباید بچشو به دنیا می آورد.و نباید این همه بلایی که سرش آورده بود رو فراموش می کرد .اینجور رفتارا رو نباید هیچوقت فراموش کرد