من دوسش نداشتم یجورایی شبیه کتاب اوار اعتراف که چندین سال پیش خوندم