ببخشید ولى رمان من مثل مامانم نیستم بسیار احمقاه، بچگانه، بى محتوا و هندى بود