متاستفانه من رمانایی که به زبون سوم شخص نوشته شدن رو نمیخونم