قلم نویسنده بسیار عامى و ناپخته بود
واقعا کتاب مزخرفى بود.
جان جدتون بچه اى ١٢ ساله کتاب بنویسن.