رمانش محشره ولی آخرش چی شد جلد دو داره یانه
به جز تل چجوری میتونم دانش کنم