رمان جالبی نبود. دیالوگ های افتضاح .به کار بردن نادرست طنز در کتاب .کتاب کلا عین کلاف سردرگمه.