عالی حتما توصیه میکنم بخونیدش من چندین باره ابن رمان رو‌میخونم