X

رمان عشق و شهرت از سارا سلیمانی

خلاصه: مقابلت میجنگم.... برای رسیدن به ارزوهایم... با تمام قدرت.... غافل از انکه روزی تمام ارزویم میشوی... کسی چه میداند میان این هیاهو چه چیزی را از دست میدهم..... اینجا میدان جنگ است... جنگی میان منو تو.... تو میجنگی برای پیروزی... و من میجنگم برای آزادی.... میدانم دور نیست، روزی میرسد که ما باز هم در حال جنگیم اینبار نه مقابل یکدیگر، اینبار ما کنارهم میجنگیم هدف این جنگمان مشترک است ما کنار هم برای به هم رسیدن به وصال هم میجنگیم....
نویسنده: سارا سلیمانی
عضو کانال تلگرام رمان98 شوید